1. Administratorem Państwa danych osobowych Orba sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Bukowińska 10/170, 02-703, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476043, NIP 5213654780, REGON 146860181 numer telefonu +48 22 646 41 84 adres e-mail info@orba.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu w sprawie zapytania złożonego przez formularz lub drogą e-mail.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO).

4. Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców: spółkom z naszej grupy kapitałowej, naszym współpracownikom, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, firmom ochroniarskim, kancelariom prawnym, firmom księgowym, dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom usług pomagającym spółce w prowadzeniu bieżącej działalności, podmiotom zajmującym się obsługą korespondencji.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wynika to faktu, że administrator zawiera umowy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności dotyczącymi obsługi technicznej. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych.

6. Przysługuje Państwu prawo do:
i. żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
ii. sprostowania danych osobowych;
iii. usunięcia danych osobowych;
iv. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
v. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
vi. przenoszenia danych;
vii. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez 4 lata nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uzyskania odpowiedzi od naszej firmy.

Są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ bez nich nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

9. Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.